Deze website gebruikt cookies om uw surfervaringen gemakkelijker te maken.

Visie

op .

Ons schoolbestuur is organisator van het gesubsidieerd vrij basisonderwijs te Stekene. Het draagt buiten het pedagogisch – didactisch beleid, de volledige juridische verantwoordelijkheid t.a.v. personeel, leerlingen, financieel en materieel beleid, preventie en welzijn. De overheid verwacht dan ook dat het op alle vlakken voldoet aan de criteria van ‘behoorlijk bestuur’.

Van het schoolbestuur wordt verwacht dat het rekening houdt met de groeiende eisen vanuit de overheid en de groeiende complexiteit van de actuele maatschappelijke uitdagingen. Naast de actualiteit mag een visie op lange termijn niet ontbreken.

Het schoolbestuur dat al deze taken wil behartigen en daadkrachtig wil besturen, dient zich zo te organiseren dat het in staat is om de complexiteit correct te interpreteren en te vertalen naar een strategisch beleid.

Een schoolbestuur wordt steeds meer geconfronteerd met de vraag hoe het de nodige expertise kan ontwikkelen om behoorlijk te besturen. Het moet kunnen beschikken over een diversiteit aan leden die deskundig zijn. Hiervoor wordt beroep gedaan op bestuurders die als vrijwilligers een omvangrijke verantwoordelijkheid dragen. Dit houdt ook in dat het bestuur zich permanent moet blijven vervolmaken. Voor deze professionalisering werkt het schoolbestuur samen met de diocesane en nationale diensten van het Katholiek Onderwijs.

Opdeling in werkgroepen die onderdelen van het takenpakket van het bestuur verder bestuderen en initiatieven nemen, verhoogt het rendement. Hiervan verslag uitbrengen op de algemene vergadering bevordert de professionaliteit van het geheel.

De regelmatige werking van het schoolbestuur wordt verzekerd door het dagelijks bestuur in samenwerking met de coördinerend directeur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitters en de secretaris. Zij vertegenwoordigen het schoolbestuur in de dagelijkse gang van zaken en doen beroep op de werkgroepen indien nodig.

Het schoolbestuur staat voor kwaliteitsonderwijs vanuit een christelijke visie met als voornaamste doel het doorgeven van waarden en normen en het bereiken van de door de overheid opgelegde eindtermen basisonderwijs.

Als schoolorganisatie heeft het bestuur behoefte aan deskundige directeurs. Zij staan in voor de verwezenlijking van haar visie op de werkvloer. Voornamelijk het pedagogisch-didactische luik maar ook een uitgebreid pallet aan andere taken wordt concreet aan hen toevertrouwd. De vertrouwensrelatie tussen het schoolbestuur en de directeurs is essentieel.

Het schoolbestuur houdt op verschillende manieren, zowel formeel als informeel contact met de directies. Een ondervoorzitter is regelmatig aanwezig op de directievergaderingen.

De coördinerend directeur heeft een sleutelrol als initiatiefnemer, als coördinerende factor tussen de directies en als verbindingsschakel tussen bestuur en directeurs. Hij/zij kan bij zijn/haar taak steunen op het centraal secretariaat van de scholengemeenschap dat administratief en boekhoudkundig, professioneel werk verricht.
Samenwerking van de coördinerend directeur met het dagelijks bestuur zorgt voor het direct inspelen op situaties of problemen.

Ten opzichte van externen dient het schoolbestuur haar scholen kenbaar te maken, te promoten, te beschermen en te verdedigen. Zij draagt verantwoordelijkheid voor de christelijke opvoeding van een aanzienlijk deel van de kinderen van Stekene.

Samenwerking met begeleiding, andere schoolbesturen, gemeentebestuur en diverse externen kan bijdragen tot een verrijking van het bestuur dat zich hierbij gedraagt als een sociaal bewogen en uitgebreid netwerk.

Een vlotte samenwerking met de lokale schoolparticipanten inspireert alle betrokkenen.
Bij de vergaderingen van het bestuur zal rekening gehouden worden met de inbreng van alle scholen via hun lokale verantwoordelijken, zodat de plaatselijke noden verwoord kunnen worden.

Het bestuur is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en wenst deze als groep te dragen.

Het schoolbestuur kiest er echter voor om te werken op de achtergrond en ter ondersteuning van directies en coördinerend directeur. Het houdt zich hierbij ter beschikking van alle participanten en is steeds bereid om alle vragen individueel en/of in vergadering te beantwoorden.